Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Metsäalan ennakointi muualla

Metsäalan tulevaisuusfoorumi

Hetemäki, L., Niinistö, S., Seppälä, R. ja Uusivuori, J. (toim.) 2011.
Murroksen jälkeen - Metsien käytön tulevaisuus Suomessa. Metsäkustannus.
Saatavissa Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -hankkeen sivulta

Metsäalan strateginen ohjelma -sivut

Reini, K., Törmä, H. ja Mäkinen J.P. 2010. Massa- ja paperiteollisuuden
supistumisen ja tulevaisuuden kuvien aluetaloudelliset vaikutukset. Ruralia-instituutti, raportteja 50. PDF

Pöyry Forest Industry Consulting Oy & Metla. 2009. Puumarkkinoiden toimintaa koskeva selvitys. PDF

Lampinen, A. 2009. Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:17. 437 s. PDF

Hetemäki, L. & Hänninen, R. 2009. Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020. Metlan työraportteja 122. PDF

Kansallinen luonnonvarastrategia: Älykkäästi luonnon voimin. Sitra. PDF

Kansallisen luonnonvarastrategian taustaraportti: Luonnonvaroissa muutoksen mahdollisuus. Sitra. PDF

Metsähakkeen tuotannon resurssitarve Suomessa vuonna 2020. Metsätehon tuloskalvosarja 2009/10. (PDF 2545 kB)

Puupolttoaineiden saatavuus ja käyttö Suomessa vuonna 2020. Metsätehon tuloskalvosarja 2009/09. (PDF 2476 kB)