Metsäalan ennakointiyksikkö Itä-Suomen yliopisto

Metsäalan tulevaisuusverstaat

Metsäalan ennakointiyksikkö ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttavat työ- ja elinkeinoministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta metsäalan tulevaisuusverstaiden sarjan vuoden 2010 aikana. Tulevaisuusverstaiden tavoitteena on tukea Metsäalan strategisen ohjelman toteutusta ja Kansallisen metsäohjelman tarkistamista ja toimeenpanoa sekä metsäalan ennakointiyhteistyötä.

Ensimmäisen metsäalan tulevaisuusverstaan järjesti Tulevaisuuden tutkimuskeskus 28.5.2010. Ensimmäisen verstaan raportti

Metsäalan ennakointiyksikkö järjesti toisen tulevaisuusverstaan 7.10.2010. Verstaassa tarkennettiin metsäalan tulevaisuusnäkymiä. Toisen verstaan raportti

Tulevaisuusverstaiden sarjan päätteeksi järjestetään 29.11.2010 metsäalan kansallisen ennakointifoorumin kokous, jossa tulevaisuusprosessin tulokset esitellään foorumin toimijoille. Kokouksessa osallistujat arvioivat jatkoverstaan tulevaisuuskuvia ja ehdotettuja toimenpiteitä sekä keskustelevat ennakointifoorumin roolista toimenpiteiden toteuttamisessa ja edistämisessä.

Itä-Suomen yliopiston Metsäalan ennakointiyksikkö esittää tulevaisuusprosessin tuloksena ehdotuksen siitä, miten metsäalan kansallisen ennakointifoorumin työtä jatketaan ja koordinoidaan ja miten syksyllä 2010 toteutetussa tulevaisuusprosessissa määriteltyjä tulevaisuushaasteita päivitetään tulevina vuosina. Tämän prosessin loppuraportti toimitetaan sekä maa- ja metsätalousministeriöön että työ- ja elinkeinoministeriöön vuoden 2010 loppuun mennessä.

Jos haluat lisätietoja tulevaisuusverstaista, niiden tuloksista tai tulevista verstaista, jätä yhteystietosi tämän linkin kautta.

TOINEN METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS
Torstaina 7.10.2010

Tulevaisuusverstas toteutettiin teemoittain, jotka valittiin ensimmäisen tulevaisuusverstaan tulosten pohjalta. Teemat ovat:
1. Tavoitteellinen metsänomistus
2. Hyvinvointimetsä
3. Metsät energiana
4. Palveluvienti
5. Uudet teknologiat sekä niihin liittyvät tuotteet ja liiketoimintaosaaminen
6. Paperi ja kartonki
7. Puutuotetoimialat (ml. puurakentaminen)

Tulevaisuusverstas on kutsutilaisuus.

Ohjelma

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Tilaisuuden avaus
Metsäneuvos Marja Kokkonen, MMM
09.15 Murroksesta kestävään uudistumiseen
Toimitusjohtaja Aarne Nurmio, Oy Convocatum Ltd
09.45 Johdatus ryhmätyöhön
Kehittämispäällikkö Sari Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto, Metsäalan ennakointiyksikkö
  Ryhmätyöt:
Tarkennetut tulevaisuuden kuvat: tulevaisuuspyörä
Tulevaisuustaulukon luominen: todennäköisen tulevaisuuden tarkempi kuvaaminen
11.30 Metsäsektorin ”uusi tuleminen”
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, TEM
11.45 Ryhmätyö jatkuu: suositukset ja toimenpide-ehdotukset
12.40 Loppukeskustelu
13.00 Tilaisuuden päätös
Strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM
13.15 Lounas

 

***

Ensimmäisen verstaan ohjelma:

Maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön

METSÄALAN TULEVAISUUSVERSTAS
Perjantaina 28.5.2010

Perinteisen paperi-, kartonki- ja puuteollisuuden rinnalle on kehittymässä bioraaka-aineklusteri, joka voi hyödyntää puun ohella myös muita bioraaka-aineita ja valmistaa niistä nesteitä, kaasuja, massoja, kuituja yms. funktionaalisia materiaaleja kaikkien muiden toimialojen käyttöön. Samalla maa- ja metsätalouden rajapinta sumenee: tulevaisuuden maatilat ovat yrityspuistoja, jotka tuottavat elintarvikkeiden lisäksi myös materiaaleja, energiaa ja elämyspalveluita.

Muutos haastaa perinteiset liiketoimintamallit, arvoketjut ja osaamisjärjestelmät. Ennakointi on osa maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön metsäalan päätöksentekoa ja se vaikuttaa ministeriöiden politiikkaan ja hallitusohjelman metsäalaa koskeviin painotuksiin. Ennakointi tukee myös muiden metsäalan toimijoiden strategista päätöksentekoa.

Tilaisuus käynnistetään katsauksella metsäalan nykytilaan. Lisäksi tulevaisuusverstaassa arvioidaan mitkä ovat metsäalan merkittävimmät tulevaisuuskysymykset seuraavan 10-20
vuoden aikana. Tulevaisuusverstaan tuloksia hyödynnetään maa- ja metsätalousministeriön kansallisen metsäohjelman tarkistamisessa ja toimeenpanossa sekä työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelmantoteuttamisessa sekä Metsäalan ennakointifoorumin toiminnassa.

OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Tausta-ajatuksia metsäalan innovaatiohaasteisiin ja ennakointityöhön; Juha Ojala, strateginen johtaja, Metsäalan strateginen ohjelma, työ- ja
elinkeinoministeriö
09.30 Tilaisuuden avaus; Sirkka-Liisa Anttila, maa- ja metsätalousministeri, MMM
09.45 Näkökulmia metsäalan nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin
  Metsäalan uudet liiketoimintamahdollisuudet ja radikaalit innovaatiot palvelujen, markkinoiden ja biotalouden lähtökohdista; Petri Parvinen, professori, Aalto yliopisto
  Metsiin perustuvan teollisuuden uudet kasvun mahdollisuudet ja innovaatiot; Hans Sohlström, Executive Vice President, UPM Kymmene
10.25 Johdatus ryhmätyöhön; Olli Hietanen, Kehitysjohtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
10.30 Tulevaisuuslaboratorio
Tulevaisuuspyörätyöskentely pienryhmissä. Ryhmien keskusteluaiheena on metsäalan tulevaisuus (haasteet, mahdollisuudet sekä visionääriset tavoitteet). Työvaiheen lopussa ryhmä valitsee äänestämällä tärkeimmät tulevaisuuspyöräkeskustelussa esille nousseet tulevaisuusteemat.
11.15 Aikakone
Tulevaisuustaulukkotyöskentelyä niistä teemoista, jotka nousivat esille tulevaisuuspyörässä. Ryhmät keskustelevat siitä, mitä toimenpiteitä tunnistetut tulevaisuusteemat edellyttävät (mitä, kuka, kenelle, tavoite, arvot, esteet sekä ajurit ja resurssit).
12.00 Tulevaisuustarinat
Tulevaisuusverstaan viimeisessä vaiheessa ryhmä muotoilee lyhyen tulevaisuustarinan tulevaisuustaulukon avulla määrittelemästään skenaariosta.
12.30 Yhteenveto
Yhteenveto eri ryhmien tulevaisuuskuvista ja palautekeskustelu.
13.00 Lounas
   

Lisätietoja: Sari Pitkänen, etunimi.k.sukunimi@uef.fi, (013) 251 3609 tai Saija Miina, etunimi.sukunimi@uef.fi, (013) 251 4008.